Message

Regulamin

I. Informacje ogólne

 1. Organizatorem imprezy są Przeworska Grupa Rajdowa i Off Road Team Rzeszów

 2. Rajd jest imprezą o charakterze rekreacyjno-sportowym przeznaczoną dla użytkowników samochodów terenowych.

  3. Organizator zobowiązuje się do wytyczenia tras, uzyskania odpowiednich zezwoleń, zapewnienia obsługi sędziowskiej, przygotowania dokumentacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas imprezy.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i jest jedyną władzą upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności i wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu i interpretacji niniejszego regulaminu i innych przepisów.

  5. Rajd odbywa się w miejscu i terminie podanym na stronie internetowej Rajdu http://offroadteam.weebly.com/i-edycja-pgr--ort.html

  6. Uczestnicy, których zgłoszenia zostały przyjęte do zawodów zobowiązani są do dostarczenia do Biura Rajdu następujących dokumentów: prawo jazdy, dowody rejestracyjne oraz polisy ubezpieczeniowe.

  7. Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez kluby działalnością.

 

 

II. Zgłoszenia, opłaty, formalności

 1. Warunki uczestnictwa

 

 • Wpisowe można uregulować poprzez przelew zaliczki na konto w wysokości 100 zł lub całej kwoty

 wpisowego:

 

 ◦ klasa EXTREME: 300 zł,

 ◦ klasa AVENTURE: 300 zł

 

 • Ostateczny termin uregulowania wpisowego to dzień rozpoczęcia rajdu.

 • nr konta na które należy wpłacać opłatę wpisową  87909600042010005931820001

 • wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi uczestnikom w przypadku dyskwalifikacji lub rezygnacji z rajdu.

 • osoby wpłacające zaliczkę prosimy o posiadanie potwierdzenia wykonania przelewu.

 

 2. Każda załoga, która zamierza uczestniczyć w rajdzie zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i wpłacenia wpisowego.

 3. Opłata wpisowego obejmuje wjazd na prywatne posesje oraz tor PGR 4x4.

 4. Zgłoszenie uczestnictwa i opłata wpisowego jest jednoznaczna z przyjęciem warunków tego regulaminu.

 5. Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału załogi w Rajdzie w momencie zamknięcia list startowych 

 6. Organizator ustala limit pojazdów startujących w Rajdzie

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian limitów ilości przyjmowanych załóg.

 8. W przypadku zgłoszenia ilości załóg powyżej limitu o starcie decyduje:

 • data wpisowego,

 9. Warunkiem wystartowania w Rajdzie jest zaliczenie badania technicznego.

 

 

III. Regulacje

 1. Rajd odbywa się na podstawie:

 • niniejszego regulaminu,

 • przepisów Prawa o Ruchu Drogowym,

 • zasad ochrony środowiska.

 2. Sprawy sporne są rozstrzygane przez Organizatorów Rajdu tj. PGR 4X4 I ORT Rzeszów

 3. W czasie trwania Rajdu uczestnicy muszą stosować się do regulaminu imprezy, poleceń Organizatora, sędziów i innych osób upoważnionych przez Organizatora. Naruszenie wydanych rozporządzeń może spowodować nałożenie kar pieniężnych do kwoty 500pln oraz możliwość wykluczenia z rajdu

 

 

IV. Uczestnicy

 1. Załoga składa się z dwóch uczestników tj. kierowcy i pilota.

 2. Osoba kierująca pojazdem musi posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu.

 3. Kierowca i pilot mogą według własnego uznania zamieniać się miejscami w samochodzie.

 4. W czasie trwania Rajdu przewożenie pasażerów w samochodach zgłoszonych do rajdu jest zabronione pod rygorem wykluczenia z rajdu

 5. Załogi biorące udział w rajdzie maja obowiązek dostosować się do wymagań danej klasy.

 

 

V. Warunki techniczne

 1. Do startu dopuszczone są samochody o masie całkowitej do 3500 kg.

 2. Pojazdy muszą być zarejestrowane i posiadać ważne badania techniczne oraz aktualne ubezpieczenie OC.

 3. Samochody muszą też spełniać następujące wymagania:

  • zamontowana na stałe wyciągarka w przypadku klasy EXTREME przód i tył, oraz zamontowana na stałe wyciągarka elektryczna w przypadku klasy ADVENTURE przód

 • zaczepy holownicze z przodu i z tyłu,

 • obowiązkowa klatka bezpieczeństwa, wewnętrzna lub zewnętrzna dla klasy EXTREME

 • pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pilota,

 • kaski ochronne (samochodowe lub motocyklowe) dla kierowcy i pilota,

 • zestaw pierwszej pomocy,

 • telefon komórkowy lub radio CB,

 • lina lub taśma holownicza właściwa do masy pojazdu,

 • gaśnica,

 • właściwa taśma ochronna przy pracy z wyciągarką w celu uniknięcia uszkodzenia drzew.

 • w przypadku braku drzwi bocznych, elementy zabezpieczające kierowcę i pilota.

 • obowiązkowo szyba przednia, dozwolone są tylko wielowarstwowe szyby klejone,

 • Narzędzia do pomiaru odległości (Metromierz/GPS).

 4. Spełnienie powyższych warunków jest przedmiotem badania technicznego przed i w trakcie Rajdu.

 

 

VI. Ruch drogowy

 1. W trakcie trwania Rajdu, wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad Prawa o Ruchu Drogowym.

 2. Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem tego pojazdu. Powinien unikać i zapobiegać sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników rajdu, organizatorów lub osoby trzecie.

 3. Określony przez Organizatora czas dojazdu na odcinki specjalne umożliwia poruszanie się ZGODNIE Z PRZEPISAMI RUCHU DROGOWEGO

 4. Odcinki specjalne są wyłączone z ruchu drogowego.

 

 

VII. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

  1. Wszystkie załogi muszą przestrzegać przepisów polskiej Ustawy z dnia 20.06.1997 Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami.) Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem pojazdu, którym kieruje.

 2. Przewożenie podczas Rajdu pasażerów w samochodach zgłoszonych do Rajdu jest zabronione i karane według załącznika 1.

 3. Jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków jest zabroniona i karana wykluczeniem z Rajdu

  4. Używanie pasów bezpieczeństwa i kasków jest obowiązkowe podczas trwania Rajdu. Załoga zwolniona jest z obowiązku zapinania pasów podczas przejeżdżania przez głębokie brody/wodę, podczas jazdy po bagnach/trzęsawiskach.

 5. Uczestnicy rajdu korzystają z dróg, na których odbywa się normalny ruch drogowy i terenach, gdzie prowadzona jest gospodarka leśna i rolna.

 6. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd.

 7. Baza Rajdu jest również częścią trasy i środowiska i obowiązują w niej takie same zasady w zakresie ochrony środowiska i zachowania uczestników jak na trasie.

 8. W przypadku sporów uczestnika z osobą trzecią, załoga ma prawo liczyć na pomoc Organizatora

 9. Uczestnictwo w Rajdzie może być niebezpieczne i uczestnik bierze udział w rajdzie na własne ryzyko, co potwierdza składając podpis w oświadczeniu.

 10. Złożenie podpisu uczestnika pod oświadczeniem jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń wobec Organizatora. Nie podpisanie oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do Rajdu bez prawa zwrotu wpisowego.

 11. W żadnym wypadku Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach lub wobec innych uczestników czy strony trzeciej

 12. Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników.

 13. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich koniecznych zmian dotyczących imprezy, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia sytuacji związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub nakazanych przez uprawnione organy, a także do całkowitego odwołania imprezy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na nieprzewidziane okoliczności. W powyższej sytuacji Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez jakiekolwiek osoby.

 14. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przeczytania niniejszego regulaminu i potwierdzenia jego znajomości.

 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyn. W takim przypadku zgłoszonym uczestnikom zwracana jest cała kwota wpisowego.

 16. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez uczestników a związane z odwołaniem Rajdu.

 

 

VIII. Oznaczenia i reklamy

 1. Organizator dostarcza naklejki okolicznościowe oraz naklejki partnerów, sponsorów rajdu.

 2. Załogi muszą umieścić na pojazdach naklejki dostarczone przez Organizatora.

 

 

IX. Kolejność startu

 1. Kolejność startu do prologu wyznacza losowanie.

 

 

X. Naprawy, serwis, pomoc

  1. Wszystkie rodzaje napraw mogą być dokonywane podczas trwania ETAPU jedynie przez załogę lub inną załogę biorącą udział w rajdzie.

 2. Organizator wskazuje na odprawie przewidywaną długość ETAPU i miejsce wyznaczenia kilometra wzorcowego.

 3. Na odcinkach ETAPU wszelka pomoc z zewnątrz dla pojazdów jadących w ETAPIE jest zabroniona – skutkuje dyskwalifikacją z Rajdu

 4. Dozwolona jest wzajemna pomoc między uczestnikami rajdu niezależnie od klas ADVENTURE/EXTREME

 5. Podczas rajdu niedozwolona jest zmiana samochodu.

 

 

XI. Protesty

 1. Protesty są składane tylko w formie pisemnej w Biurze Rajdu.

 2. Zgłoszone protesty są rozpatrywane przez Komisję Sportową. Skład komisji podany na tablicy ogłoszeń Rajdu

 3. Protest musi być złożony najpóźniej w ciągu 30 minut od opublikowania nieoficjalnych wyników etapu, którego dotyczy protest.

 4. Rozpatrzenie protestu nastąpi przed ogłoszeniem oficjalnych wyników danego etapu..

 5. Werdykt jest podany do publicznej wiadomości na oficjalnej tablicy Biura Rajdu.

 6. Skargi związane z uszkodzeniem, stratami osobistymi lub zagubieniami nie będą rozpatrywane.

 

XII. Nagrody

 1. Nagrody rzeczowe są fundowane przez sponsorów lub organizatorów.

 2. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród rzeczowych na nagrody pieniężne.

 3. Nagrody są przyznawane dla najlepszych załóg.

 4. Organizatorzy mogą przyznać dodatkowe nagrody.

 

XIII. Ochrona środowiska

1. Niedopuszczalne jest zanieczyszczenia środowiska płynami eksploatacyjnymi lub innymi odpadami uwagi na minimalizacje szkód dla środowiska naturalnego pod rygorem kar pieniężnych do 500pln

 2. Użycie taśm ochronnych przy pracy z wyciągarką w celu uniknięcia uszkodzenia drzew jest obowiązkowe pod rygorem kar pieniężnych do 500pln

 

 Klasyfikacja Rajdu zostanie podana w oddzielnym załączniku do regulaminu na tydzień przed Rajdem

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu przed rozpoczęciem rajdu